Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy FOTOANA, dostępny pod adresem internetowym www.fotoana.pl, prowadzony jest przez Annę Czerwień prowadzącą działalność gospodarczą Foto-Ana Anna Czerwień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735 239 93 70 REGON 492918449

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się na stronie internetowej sklepu. W razie ponownego skorzystania z wszelkich usług po tym jak zaistniały jakiekolwiek zmiany w warunkach i zastrzeżeniach, należy zaakceptować te zmienione warunki i zastrzeżenia, które następnie zostaną włączone do umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem, a serwisami. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.

 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak lub odmowa akceptacji poniższych warunków wiąże się z niemożnością składania jakichkolwiek zamówień lub usług oferowanych w w/w sklepie.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej fotoana.pl, który określa warunki Sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.fotoana.pl na rzecz Klientów.

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Foto-Ana Anna Czerwień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735 239 93 70 REGON 492911449 będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim pod adresem internetowym www.fotoana.pl .

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 9. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 16. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować,

 17. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 18. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 19. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 20. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: FOTO-ANA Anna Czerwień, ul. Sobieskiego 9, 34-480 Jabłonka

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fotoana.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602409510, 18 26 52136

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 86 1140 2004 0000 3802 7488 4686

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet, z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu: www.fotoana.pl.

 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży..

 10. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu i e-mail. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Klient jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisach dane w przypadku każdej ich zmiany.

 6. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwisy na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.

 7. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Klientów.

 8. Klient składając zamówienie na produkty fotograficzne poświadcza i gwarantuje, że wszystkie szczegóły dotyczące jego osoby, rachunku z którego dokonuje płatności, a także kart kredytowych i debetowych są poprawne i są jego własnością.

 9. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów (w szczególności za ewentualne naruszenia praw autorskich).

 10. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
 5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu i telefonu a nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Zamówienia

 1. Sklep poprzez swoje programy, formularz zamówień, pocztą elektroniczną umożliwiają klientowi przesyłanie, ładowanie, wrzucanie obrazów graficznych, zdjęć, które później zgodnie z formularzami zamówień – zostaną przetworzone w upominki fotograficzne, fotoalbumy, fotoksiążki, zdjęcia, okładki, lub wszystkie inne produkty będące w ofercie sklepu.

 2. Pliki cyfrowe zawierające fotografie lub grafiki przeznaczone do druku powinny być przesłane w formacie jpg, png lub tiff oraz dostosowane do wybranego formatu druku, poprzez zastosowanie prawidłowego kadrowania i rozdzielczości 300 dpi.

 1. Po skompletowaniu zamówienia, Klient określa:

  1. sposób Dostarczenia zamawianych usług poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

  2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,

  3. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury lub paragonu,

  4. adres Dostarczenia.

 1. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 2. Składając zamówienie z zastosowaniem dostarczonej fotografii lub grafiki, Klient:

 1. oświadcza że jest uprawniony do wykorzystania dostarczonej fotografii lub grafiki w celu realizacji Usługi Elektronicznej oraz iż nie jest ona obciążona prawami osób trzecich, a także nie zawiera treści bezprawnych,

 2. udziela Sprzedawcy bezpłatnej licencji na korzystanie z samodzielnie dostarczonej fotografii lub grafiki w ramach działalności Sklepu, w celu wykonania usługi, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.

 1. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola akceptacji zakupu

 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 3. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

 4. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie-jeżeli nie zostało ono już przyjęte do realizacji, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe fotografie lub grafiki przeznaczone do druku, zmianę adresu Dostarczenia.

 5. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi złożonej przez Klienta.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa,

  2. Przesyłka kurierska,

  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Sobieskiego 9, 34-480 Jabłonka

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatności elektroniczne,

  2. Płatność przelewem,

  3. Płatność kartą płatniczą.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – -16.00 Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. Cena rzeczywista danego produktu, który został wybrany przez Klienta, jest tą ceną, którą Klient zaakceptował w dniu i o czasie składania zamówienia pod warunkiem, że nie dopisał w uwagach zamówienia dodatkowych produktów bądź usług i wymagań co do swojego zamówienia. W takim przypadku do zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe koszty zgodnie z cennikiem uwzględniające informacje znajdujące się w uwagach zamówienia oraz koszt domyślnej lub wybranej opcji przesyłki. Jeżeli dodatkowe opcje nie są wymienione w cennikach, bądź kalkulatorach cenowych, uzgodnienie kwoty i zaakceptowanie zamówienia nastąpi w trakcie kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego z klientem. Wszystkie ceny zawierają 23% podatek VAT chyba, że wyraźnie została podana i zaznaczona w którymś serwisie, cena netto produktu. W takim wypadku zostanie dodatkowo naliczony obowiązujący podatek VAT.

 5. Ceny mogą ulegać zmianom w każdej chwili przed zaakceptowaniem danego zamówienia złożonego przez Klienta. Sklep będzie dokładać wszelkich starań, aby ceny przedstawione na wszystkich stronach internetowych były dokładne, właściwe i obecnie obowiązujące.

 6. Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zrealizowanego zamówienia, lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 8. W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta drogą e-mailową. W przypadku anulowania zamówienia, klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mail, a także zostaną mu zwrócone pieniądze, które wpłacił przy składaniu zamówienia.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Użytkownikowi, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  8. 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 8. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

 2. Reklamacje produktów mogą zostać uwzględnione jedynie wtedy, jeśli posiadają widoczne wady oraz zostaną zgłoszone w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu. Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad produktów wynosi 24 miesięcy.

 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, które powstały przy wykonywaniu produktu lub niezgodność wykonania z wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Stosując najwyższe standardy kontroli i kalibracji procesu technologicznego naświetlania zdjęć dokładamy wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Jednak ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów oraz gusty i upodobania Użytkownika nie możemy zagwarantować 100% zgodności naświetlenia zdjęć, a co za tym idzie zażalenia z tego tytułu nie będą uwzględniane. Również wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści zlecenia nie podlegają reklamacji.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego powtórzenia produktu, usługi jeżeli była wcześniej zapłacona. W przypadku powtórnej reklamacji reklamowanego wcześniej produktu, usługi Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.

 5. Reklamowane produkty, należy dostarczyć osobiście do sklepu lub przesłać na własny koszt wraz z dowodem sprzedaży i specyfikacją zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania Regulaminu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Sprzedawcę naruszenia zasad Regulaminu przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 9. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

 1. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 4. Obniżona cena o której stanowi pkt 12 i 13 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 5. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

 6. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Zobowiązania Klienta

 1. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo i użytkowanie haseł i loginów wydanych w związku z dostarczaniem usług. Klient powinien podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych haseł i loginów podczas korzystania z usług.

 2. Klient również zgadza się zaświadczyć, że wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia na temat jego osoby, są autentyczne, a także, że nie korzysta on z naszych usług z zamiarem dokonania oszustwa bądź czynu niezgodnego z prawem, bądź też, z w celach komercyjnych (innym od tego, że składa on zamówienie).

 3. Zakazane jest umieszczanie, ładownie i przesyłanie zdjęć bądź też innych treści i materiałów graficznych, które zawierałyby jakiekolwiek niepokojące, zagrażające zniesławiające lub bluźniercze, pornograficzne treści lub ukazywałyby jakiekolwiek przejawy pedofilii, rasizmu czy nieposzanowania dla innych wyznań religijnych. Zakazane są również obrazy, które ukazują bądź mogą wzbudzać nienawiść względem jakiejś osoby lub grupy lub są jakkolwiek przestępcze, obraźliwe, grożące, prześladowcze lub łamią obowiązujące prawo.

 4. Klientowi wolno przesyłać tylko takie obrazy, do których posiada prawa autorskie (bądź, kiedy Klient otrzyma pozwolenie od autora obrazu na rozpowszechnianie i kopiowanie danego obrazu). Klient musi również zagwarantować, że żaden z przesłanych obrazów, lub jego część w żaden sposób nie narusza praw autorskich, znaku handlowego, praw do projektu lub innej własności intelektualnej osoby trzeciej.

 5. Serwis nie będzie sprawdzał zawartości przesyłanych przez Klienta obrazów. Jednakże, jeśli którykolwiek z przesłanych przez Klienta obrazów nie będą przestrzegały wymienionych warunków i zastrzeżeń, a w szczególności paragrafu 13.3, wtedy zdjęcia takie będą usuwane ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych zobowiązań w stosunku do Klienta, który przesłał zdjęcia o treści naruszającej prawa.

 6. W przypadku, kiedy materiał przesłany przez Klienta będzie naruszał wymienione warunki, Sprzedawca będzie miał pełne prawo do współpracy z odpowiednimi organami porządku publicznego.

 7. Klient musi upewnić się i zagwarantować, że komputer, którego używa odpowiada w pełni wymaganiom technicznym potrzebnym do wrzucania plików z obrazami, a także, że obrazy, które przesyła, są wolne od wszelkich wirusów i innych kodów lub szyfrów o właściwościach zanieczyszczających i destrukcyjnych.

 8. Posługiwanie się Internetem w trakcie ładowania obrazów jest w pełni na własne ryzyko Klienta i podlega wszelkim istniejącym odpowiednim prawom i regulacjom. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za żadne straty obrazów poniesione przez użytkownika na skutek dokonywanych przez niego operacji w sieci.

 9. Klient posługując się Internetem w celu załadowania, przesłania plików ze zdjęciami, dokonuje wszelkich operacji na własne ryzyko i tylko on jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemowe jego własnego komputera i utraty danych w skutek ładowania takiego materiału.

 10. Klient zgadza się na zrekompensowanie i zabezpieczenie Sprzedawcy od wszelkich kosztów, roszczeń, wydatków, kroków, postępowań prawnych na jakie naraził Sprzedawcę w trakcie niewłaściwego korzystania z usług Sklepu i naruszenia postanowień zawartych w paragrafie 10, oraz w przypadku pogwałcenia któregokolwiek z wymienionych warunków. W przypadku takiego naruszenia, Klient przyznaje i potwierdza, że zgadza się na rozwiązanie przez Sprzedawcę umowy z nim i anulowanie przez Sprzedawcę wszelkich oczekujących na zrealizowanie zamówień na produkty fotograficzne, które wcześniej złożył ten Klient. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu do usług w przyszłości Klientowi, który naruszył którekolwiek z postanowień.

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania ze Sklepu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Sklepu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

 6. Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Sklepu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu do zarejestrowanych jego Klientów.

 7. Klient ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych.

 8. Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.

 9. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Sprzedawca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

 11. Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).

 12. Zakazuje się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.