Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa ogólne warunki korzystania z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fotoana.pl, prowadzonego przez Annę Czerwień prowadzącą działalność gospodarczą Foto-Ana Anna Czerwień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735 239 93 70 REGON 492918449, oraz zasady i tryb zawierania z Klientem za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży na odległość

  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak lub odmowa akceptacji poniższych warunków wiąże się z niemożnością składania jakichkolwiek zamówień w w/w Sklepie.

 1. Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  3. Sprzedawca – Anna Czerwień prowadząca działalność gospodarczą Foto-Ana Anna Czerwień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735 239 93 70 REGON 492918449

  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim pod adresem internetowym www.fotoana.pl .

  6. Regulamin – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej fotoana.pl, który określa warunki Sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.fotoana.pl na rzecz Klientów.

  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  8. Konto – to panel Klienta zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

  9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  12. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 1. Kontakt ze Sklepem

  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie

   1. Adres Sprzedawcy: FOTO-ANA Anna Czerwień, ul. Sobieskiego 9, 34-480 Jabłonka

   2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fotoana.pl

   3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602409510, 18 26 52136

   4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 86 1140 2004 0000 3802 7488 4686

  2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00

 1. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet, z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera,

   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   3. włączona obsługa plików cookies.

 1. Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

  6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 1. Konto w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu i e-mail. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe. Klient jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisach dane w przypadku każdej ich zmiany

  2. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 3.

  4. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Klienta jego obowiązków niniejszym Regulaminie, w razie uprzedniego wezwania Klienta przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Klienta do wezwania pomimo upływu tego terminu.

  5. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Klientów.

  6. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

   1. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

   2. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej ani treści bezprawnych;

   3. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

   4. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 1. Zasady składania Zamówienia

  1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – -16.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  2. W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) oraz zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

   2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji

    1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz telefonu i adresu na który ma nastąpić dostawa Produktu,

    2. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

    3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

    4. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

   3. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

  3. Sklep poprzez swoje programy, formularz zamówień, pocztą elektroniczną umożliwia klientowi przesyłanie, ładowanie, wrzucanie obrazów graficznych, zdjęć, które później zgodnie z formularzami zamówień – na życzenie klienta zostaną przetworzone w upominki fotograficzne, fotoalbumy, fotoksiążki, zdjęcia, okładki, lub wszystkie inne Produkty będące w ofercie Sklepu.

  4. Pliki cyfrowe zawierające fotografie lub grafiki przeznaczone do druku powinny być przesłane w formacie jpg, png lub tiff oraz dostosowane do wybranego formatu druku, poprzez zastosowanie prawidłowego kadrowania i rozdzielczości 300 dpi.

  5. Składając zamówienie z zastosowaniem dostarczonej fotografii lub grafiki, Klient:

   1. oświadcza, iż uprawniony do wykorzystania dostarczonej fotografii lub grafiki w celu wykonania zamówionego Produktu,

   2. oświadcza, iż dane zdjęcie lub grafika nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich (w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych), dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności wizerunku), ani zasad współżycia społecznego;

   3. udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego zdjęcia w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

   4. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów

na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących wykorzystanego przy składaniu Zamówienia przez Klienta zdjęcia lub grafiki, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na jego pierwsze wezwanie.

  1. Zmiana Zamówienia

   1. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

   2. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie (wyłącznie jeżeli nie zostało ono jeszcze przyjęte do realizacji), anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe fotografie lub grafiki przeznaczone do druku, zmianę adresu dostarczenia.

  2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

   1. Następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w danych kontaktowych Klienta adres elektroniczny.

   2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, oraz Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.

   3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu.

  3. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

   1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

   2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

   1. Przesyłka pocztowa,

   2. Przesyłka kurierska,

   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Sobieskiego 9, 34-480 Jabłonka

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   1. Płatności elektroniczne,

   2. Płatność przelewem,

   3. Płatność kartą płatniczą.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 1. Wykonanie Umowy Sprzedaży

  1. W przypadku wyboru przez Klienta:

   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  3. Początek biegu terminu dostawy/terminu gotowości Produktu do odbioru Produktu liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

   2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy

  6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta drogą e-mailową. W przypadku anulowania zamówienia, klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mail, a także zostaną mu zwrócone pieniądze, które wpłacił przy składaniu zamówienia.

  7. Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zrealizowanego zamówienia, lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Sprzedawca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2. Postanowienie pkt. 10.1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Zgodnie z art. 38 pkt 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku rozpoczęcia realizacji Klient jest zobowiązany zapłacić część należności adekwatną do poniesionych przez Sprzedawcę kosztów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności odnośnie do odbitek zdjęć, produktów, na których zamieszczane są zdjęcia zgodnie z życzeniem Klienta, Produkty przygotowane na podany przez Klienta wymiar, zawierające szczególny zindywidualizowany wzór, grawer itp.

 1. Reklamacja

  1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

  3. Reklamacje można składać pocztą lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

  4. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

  6. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, które powstały przy wykonywaniu produktu lub niezgodność wykonania z wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Stosując najwyższe standardy kontroli i kalibracji procesu technologicznego naświetlania zdjęć dokładamy wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Jednak ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów oraz gusty i upodobania Klienta nie możemy zagwarantować 100% zgodności naświetlenia zdjęć, a co za tym idzie zażalenia z tego tytułu nie będą uwzględniane. Również wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści zlecenia nie podlegają reklamacji.

  7. Reklamowane produkty, należy dostarczyć osobiście do sklepu lub przesłać na własny koszt wraz z dowodem sprzedaży i specyfikacją zamówienia.

  8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

  9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  10. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

  2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

  3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym praw uzyskasz w Polityce prywatności (link). Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu (stanowi jego Załącznik nr 2).

  4. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i jego poszczególnych funkcji. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie.

  5. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

 1. Newsletter

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.

  2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, przyczyn organizacyjnych, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.

  5. Klient, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Klient, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

  6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Klienta po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

  7. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

  8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

  9. Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 15.04.2022 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 08.04.2022 r.

 

Pobierz Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego